Persbericht

Justitiepaleis Brussel: na de buitenkant wordt nu ook de haalbaarheidsstudie opgestart voor de binnenrestauratie

Justitiepaleis Brussel: na de buitenkant wordt nu ook de haalbaarheidsstudie opgestart voor de binnenrestauratie

De werkzaamheden om de steigers van de gevels van het Justitiepaleis in Brussel te verwijderen goed en wel begonnen. Na meer dan 40 jaar zullen ze vanaf 2024 eindelijk worden verwijderd. De eerste stap is de volledige renovatie van de gevel aan de kant van het Poelaertplein. De ambitie om het Justitiepaleis te restaureren stopt daar niet!
 
Na de buitenkant is het nu tijd om aan de slag te gaan met de restauratie van de binnekant van dit prestigieuze gebouw.
 
De verenigingen Poelaertstichting en de Kunstwijk hebben een reeks studies uitgevoerd om de restauratie van het Justitiepaleis en de opwaardering van de omgeving ervan mogelijk te maken. Op dinsdag 30 mei hebben deze verenigingen hun studies gepresenteerd aan Mathieu Michel, staatssecretaris van de Regie der Gebouwen.
Vandaag werden deze studies overhandigd aan het adviesbureau dat in opdracht van de Regie der Gebouwen een haalbaarheidsstudie uitvoert voor de renovatie en restauratie van de binnenkant van het Justitiepaleis. Het adviesbureau begint op 5 juni met zijn werkzaamheden. Na een analyse van de huidige staat van het gebouw zullen voorstellen worden gedaan voor de aanpak van de toekomstige werkzaamheden.
 
De verenigingen Poelaertstichting en de Kunstwijk hebben fondsen verzameld om belangrijke studies door professionals te financieren: een architecturale en historische studie van het gebouw, een scan van de plannen en een inventaris van de archieven van Albert Storrer, een studie van het Poelaertplein (geschiedenis, mobiliteit, inrichtingsvoorstellen, enz.), een studie van de hellingbanen, deelname aan de uitgave van een boek over het werk van J. Poelaert en zijn transformatie door de eeuwen heen, en een studie van het Jan Jacobsplein achter het paleis. Dit werk maakt gebruik van honderden verspreide, vaak onuitgegeven en originele documenten. Ze bieden nuttige stof tot nadenken voor de toekomst, maar ook vernieuwende bevindingen.
 
Vandaag hebben de twee verenigingen alle studies voorgelegd aan Mathieu Michel, de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de Regie der Gebouwen. De staatssecretaris zal dit omvangrijke werk (meer dan 800 pagina's studies) overdragen aan het adviesbureau. Het adviesbureau begint op 5 juni met zijn werkzaamheden.
 
Mathieu Michel, staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen: “Het Justitiepaleis is een symbool van ons land. Het staat al meer dan 40 jaar in de steigers en de staat van de binnenkant vereist een grondige restauratie. Ik ben blij vandaag te kunnen aankondigen dat we, na de volledige restauratie van de gevels, afspraak in 2024, wanneer we de eerste steigers van de gevel aan de kant van het Poelaertplein zullen weghalen, parellel de restauratie van de binnenkant van het Justitiepaleis zullen starten. Ik dank de verenigingen Poelaertstichting en de Kunstwijk voor hun inspirerend verslag. Ik ben er zeker van dat het adviesbureau er goed gebruik van zal maken bij het opstellen van een strategie voor de restauratie van het interieur van het Paleis van Justitie ook in Brussel.”
 
 
Een multidisciplinair ontwerpteam om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de volledige renovatie en restauratie van het interieur van het Justitiepaleis in Brussel.
 
Het Justitiepaleis als centraal gebouw van justitie in Brussel
 
Het gehele interieur van het Justitiepaleis zal in de toekomst gerestaureerd, gerenoveerd en heringericht worden. Deze werken kaderen in de visienota die werd goedgekeurd door de federale ministerraad op 9 december 2016 en onder andere bepaalt dat de ganse correctionele keten in het Justitiepaleis zal blijven en dat het opnieuw zal fungeren als het centraal gebouw van justitie in Brussel. 
De bedoeling is om het oorspronkelijke uitzicht van het Justitiepaleis, dat beschermd is als monument, in ere te herstellen en het gebouw tegelijkertijd aan te passen aan de noden van een moderne justitie en de hedendaagse vereisten rond duurzaamheid en technieken.
 
Haalbaarheidsstudie als basis voor de toekomstige restauratie- en renovatiestudie
 
Om deze zeer omvangrijke restauratie en renovatie voor te bereiden, wordt nu een voorafgaande haalbaarheidsstudie gelanceerd. Deze studie zal toelaten om een zicht te krijgen op de algemene toestand van het gebouw. De studie is vooral gericht op de technische aspecten en zal onder andere de stedenbouwkundige, historische en erfgoedkundige aspecten analyseren, maar ook het materiaalgebruik, de stabiliteit, de (brand)veiligheid, de riolering, de technische installaties,...
 
De haalbaarheidsstudie zal op basis hiervan de uitdagingen en prioriteiten bepalen voor de latere restauratie en renovatie van het interieur. Ze zal concrete opties uitwerken voor de aanpak ervan en deze met elkaar vergelijken qua kosten en haalbaarheid. Dit zal de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie helpen bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzes bij het toekomstige renovatie- en restauratieproject.
 
Planning van het project
 
De haalbaarheidsstudie zal ten laatste in het najaar van 2024 afgerond zijn. 
 
In een volgende fase zullen de behoeften van de verschillende gebruikers van het Justitiepaleis in kaart gebracht worden, waarna een overheidsopdracht kan gelanceerd worden voor de eigenlijke restauratie- en renovatiestudie.
 
De werken zelf zullen in verschillende fases uitgevoerd worden omdat het Justitiepaleis steeds operationeel moet blijven.
 
Van zodra de haalbaarheidsstudie is afgerond, zal er meer zicht zijn op de kostprijs en de planning voor de restauratie en renovatie van het interieur.
 
Restauratie en renovatie buitenkant Justitiepaleis
 
Tegelijkertijd loopt ook fase 1 van het project voor de restauratie en renovatie van de gevels van het Justitiepaleis.
 
Deze zomer zal de Regie der Gebouwen een firma aanstellen voor de restauratie en renovatie van de voorgevel (kant Poelaertplein).
 
Technische fiche
Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruikers: FOD Justitie en Federale Politie
Studieteam haalbaarheidsstudie: A229 – Atelier d'architecture CAZ (onderaannemers: Ney & Partners, GEI, DMAP)
Totale kostprijs haalbaarheidsstudie: 1,2 miljoen euro, inclusief btw