Nieuwsbericht

Evaluatierapport Privacywet

Van bij de aanvang van mijn mandaat als staatssecretaris voor Privacy heb ik het belang onderstreept van het vertrouwen van de burger in de verwerking van zijn persoonsgegevens in volledige overeenstemming met de Europese en nationale regelgeving. De ontwikkeling en de toepassing van nieuwe technologieën en de digitale transformatie van onze samenleving berusten immers in grote mate op het verwerken van data.

Ook de maatregelen die we in het kader van de strijd  tegen de pandemie hebben moeten treffen en de verwerking van persoonsgegevens die daarmee gepaard gaan hebben nogmaals het belang aangetoond van een solide en duidelijk reglementair kader op grond waarvan transparante gegevensstromen tot stand kunnen komen en privacyvriendelijke digitale applicaties kunnen worden ontwikkeld.

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens schrijft een evaluatie van de wet voor die in 2021 moet plaatsvinden. Ik kan uiteraard de Privacywet niet evalueren zonder voeling te hebben met de toepassing van de wet door de betrokken actoren op het terrein, met name de verwerkingsverantwoordelijken, de verwerkers, de gegevensbeschermingsfunctionarissen maar even goed de burger, het maatschappelijk middenveld, de vakbonden, professionele organisaties en vele anderen die dagelijks instaan voor het verwerken van data en de rechten en verplichtingen van de Privacywet toepassen.

Gelet op de uitdagingen waar we vandaag voor staan om het vertrouwen van de burger in de verwerking van zijn gegevens te versterken heb ik mij echter niet beperkt tot een evaluatie van de letter van de Privacywet. De digitale samenleving evolueert snel. Ik heb de evaluatie dan ook willen voeden met een bredere reflectie over de verhouding tussen privacy, innovatie en digitale transformatie.

De evaluatie is uitgemond in dit rapport met aanbevelingen die ik aan de Kamer van volksvertegenwoordigers zal voorstellen. Met deze aanbevelingen in de hand beschik ik over een rijke waaier aan oriënteringen om het reglementaire kader van de gegevensbescherming verder aan te vullen en te versterken, de gegevensstromen op meer transparante wijze te kunnen organiseren en het institutionele landschap van de toezichthoudende autoriteiten bij te sturen.

Ik wil iedereen bedanken die bijgedragen heeft tot deze evaluatie. De Privacywet is onbetwistbaar een essentieel reglementair kader voor de digitale transformatie die deze regering ambieert. Het vertrouwen in de verwerking van onze persoonsgegevens moet daarbij centraal staan.

Mathieu MICHEL

Staatssecretaris voor Privacy

 

Evaluatierapport Privacywet.pdf