Persbericht

Gegevensbescherming en gegevensgebruik met elkaar in overeenstemming brengen

Gegevensbescherming en gegevensgebruik met elkaar in overeenstemming brengen

390 mensen hebben vandaag deelgenomen aan het Webinar "Voldoet de privacywet aan de behoeften van onze samenleving?". Dit Webinar maakt deel uit van het evaluatieproces van de huidige Privacywet, versneld door staatssecretaris Mathieu MICHEL. Het doel van deze evaluatie is na te gaan hoe het wettelijk kader rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en in het bijzonder de bescherming van de gegevens van alle Belgen, kan worden geoptimaliseerd.

Tijdens dit Webinar hebben vertegenwoordigers uit verschillende sectoren hun visie op gegevensbescherming in België toegelicht rond drie vragen:

  1. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de huidige privacywetgeving?
  2. Hoe kunnen we het vertrouwen van de burger in en de transparantie van het gebruik van persoonsgegevens verbeteren?
  3. Hoe kunnen we innovatie en gegevensverzameling verenigen en tegelijk rechtszekerheid garanderen?

Mathieu MICHEL, staatssecretaris bevoegd voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: “Voor mij is het van essentieel belang dat gegevensbescherming en gegevensgebruik met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Dit is ook wat alle mensen die aanwezig waren tijdens het Webinar drijft. Het is van essentieel belang omdat gegevens centraal staan in alle actuele vraagstukken, of het nu gaat om sociale, economische, gezondheids-, mobiliteits- of onderzoeksvraagstukken...

Dus ik verlaat dit Webinar met veel optimisme. Er bestaat een grote bereidheid om een model uit te werken dat de bescherming van gegevens verzoent met een gebruik dat de samenleving als geheel ten goede komt.

We moeten nu het rechtskader voor privacybescherming verbeteren om deze ambitie te integreren.

Het debat over privacy gaat ons allen aan. Dit werk kan niet alleen in een kantoor worden gedaan. Het moet transversaal zijn en alle energie van de betrokken sectoren bundelen om werkelijk relevant te zijn.

De digitale maatschappij evolueert snel en heeft gevolgen voor ons dagelijks leven en voor onze verhouding tot onze fundamentele vrijheden. Wij hebben de verantwoordelijkheid om samen te bouwen aan de wereld waarin wij morgen willen leven, door collectief, helder en optimistisch te reageren op de ethische en technologische uitdagingen waarvoor wij staan.”

Openbare consultatie tot 30 juni

Elke burger kan een rol spelen in het beoordelingsproces door tot 30 juni 2021 zijn mening te geven over een aantal specifieke privacykwesties via een openbare raadpleging.

Om de Webinar te herbekijken: https://www.youtube.com/watch?v=zUVWz_5jqRk&feature=youtu.be