Persbericht

Operatie transparantie: de Ministerraad wil meer transparantie bij het gegevensbeheer van de Belgen

De huidige pandemie en de daarmee gepaard gaande versnelling van de digitalisering hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een solide regelgevingskader voor de gegevensverwerking van de Belgen en aan instrumenten die volledig voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. De vaststelling die Staatssecretaris Mathieu MICHEL daaraan vandaag verbindt is helder: de verwerking van persoonsgegevens en de door de overheid georganiseerde gegevensstromen vereisen een globale en samenhangende visie.

Naar een kadaster van persoonlijke gegevens

Om daaraan te verhelpen heeft de Staatssecretaris aangekondigd dat hij een echte operatie transparantie wil lanceren inzake het beheer van persoonlijke gegevens waarover de overheid beschikt.

De ministerraad heeft derhalve vrijdag de eerste stap van deze operatie bekrachtigd, namelijk het nemen van maatregelen om een duidelijk beeld te krijgen van de bestaande gegevensbestanden.

De ministerraad heeft elke minister verzocht om vóór 30 april alle registers van verwerkingsactiviteiten die door de federale overheidsdiensten en door de openbare instellingen van de sociale zekerheid worden bijgehouden aan de federale overheidsdienst strategie en ondersteuning (FOD BOSA) toe te zenden.

De FOD BOSA zal een kadaster van persoonlijke gegevens opstellen. Dit kadaster zal alle essentiële elementen voor elke verwerking bevatten, d.w.z. welke gegevens, voor welke doeleinden (waarom ze worden verzameld) en op welke rechtsgrondslag. In het kadaster zal ook worden aangegeven wie er verantwoordelijk voor is, welke derden er toegang toe hebben en ten slotte om welke redenen.

Ten slotte zal het kadaster dienen als basis voor een informaticatool dat de verwerking van gegevens van burgers transparant zal maken. De regering heeft besloten dat de ontwikkeling van dit instrument door de FOD BOSA een prioriteit is. Dit instrument moet het op termijn mogelijk maken dat elke burger toegang krijgt tot zijn of haar persoonsgegevens.

Een belangrijk element in de evaluatie van de Privacywet

De regering verzoekt de staatssecretaris bevoegd voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om bij de evaluatie van de Privacywet rekening te houden met de wijzigingen in wet- en/of regelgeving die nodig zijn om de processen, actoren en kaders die het beheer en de bescherming van gegevens regelen, te verbeteren en te verduidelijken.

Mathieu MICHEL, staatssecretaris bevoegd voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: " Een moderne staat, die in staat is het leven van zijn burgers en ondernemingen te vereenvoudigen, moet de gegevens van zijn burgers op strikte en transparante wijze en in het belang van zijn burgers kunnen gebruiken.

Transparantie schept vertrouwen bij de burgers in het beheer van hun gegevens door de overheid. Daarom wil ik alle Belgen snel en gemakkelijk toegang geven tot het overzicht van gegevens die de overheid over hen bewaart. Op termijn zal elke burger kunnen nagaan wie toegang heeft tot zijn of haar persoonsgegevens, op welke rechtsgrondslag en vooral met welk doel.

Begin dit jaar heb ik de aanzet gegeven tot de evaluatie van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze evaluatie zal vanaf de zomer uitmonden in een reeks concrete aanbevelingen die worden voorgesteld aan het Parlement. Deze evaluatie zal het regelgevingskader voor gegevensbescherming versterken, de gegevensstromen verder faciliteren, het institutionele landschap aanpassen en, ‘last but not least’, het hier begonnen transparantiewerk consolideren.”