Persbericht

Verklaring in overleg van de Digital Minds

#SmartNation 2030, voor een inclusief, convergent en ambitieus België

10 ambities voor 10 unicorns in 2030

 

België zit vol digitaal talent!

Enkele van deze talenten hebben op uitnodiging van staatssecretaris Mathieu Michel aanvaard om deel uit te maken van de Digital Minds.

Afkomstig uit alle streken van het land en actief binnen verschillende sectoren zijn zij overtuigd van het potentieel van ons land en van alle actoren die zich inzetten voor technologie en innovatie.

Helaas boekt België te traag en in gespreide slagorde vooruitgang, waardoor ons land zes plaatsen is gezakt in de Europese ‘Digital Economy and Society Index’ (DESI).

Ervan overtuigd dat we beter kunnen doen, zijn de Minds van mening dat we een gemeenschappelijke visie nodig hebben die ambitieus en inclusief is en verenigt.

Daarom hebben zij 10 ambities uitgewerkt. 10 ambities waarvan zij wensen dat iedereen in ons land ermee aan de slag gaat.

10 ambities die moeten beschouwd worden als een mijlpaal die we gezamenlijk moeten bereiken met als doelstelling bij te dragen tot de Belgische en Europese digitale soevereiniteit.

Het is niet de wens van de Minds om te beslissen of om iets op te leggen maar wel om te inspireren, te adviseren en onze politieke leiders uit te dagen op het gebied van de behoeften, de obstakels en de opportuniteiten van de digitalisering, met als objectief om van België een digitale leider te maken.

Met respect voor de rol en de legitimiteit van elkeen, willen de Minds allen een visie laten onderschrijven die de regeringen en verschillende besluitvormingsorganen overstijgt opdat het aanwezige talent wordt benut, talent dat niet anders vraagt dan om samen te bouwen aan de wereld van morgen.

België is een land van innovatie. De Minds willen zorgen voor een convergentie van de ecosystemen, om de louter technologische dimensie te overstijgen en om oplossingen te bieden voor de maatschappelijke uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. 

De Minds roepen alle regeringen op om zich te realiseren wat er op het spel staat en zich in te zetten om deze tien ambities, overal waar dat mogelijk is, te verwezenlijken.

Wat de Minds betreft, zij zullen een governance ontwikkelen die toelaat om de maatregelen die worden genomen actief op te volgen om erop toe te zien dat zij doeltreffend bijdragen aan deze tien ambities.

Zij zullen zich inzetten met dezelfde constructieve en ambitieuze energie om met vastberadenheid te werken aan de digitale ambitie die wij voor ons land wensen.

Ambities #SmartNation 2030 voor een inclusief, convergent, ambitieus digitaal België

10 ambities voor 10 unicorns in 2030

 

1. België maakt van internettoegang een grondrecht voor iedereen

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van regeringen en de privésector, krijgen alle Belgen de garantie van een minimale basisdienstverlening voor internettoegang en kunnen gratis verbinding maken met online openbare diensten (administraties, scholen). Zij zullen ook een toegang van minstens 100 Mbps moeten hebben en 95% van de Belgen zal moeten worden aangesloten met een bandbreedte van minstens één gigabit/s.  

2. Alle burgers zullen over digitale competenties beschikken

België zal tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van minimum 80% bereiken, met name dankzij de opleiding van 11 miljoen Belgen met de gepaste competenties en bekwaamheden.

De digitale ontwikkeling zal de hele samenleving weerspiegelen (gender, etnisch, cultureel, taalkundig en religieus,…). Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de inclusie van vrouwen in het digitaal.

Tijdens hun schoolloopbaan zullen alle kinderen vertrouwd worden gemaakt met de digitale wereld door de invoering van ten minste één uur specifieke aangepaste lessen per week door gekwalificeerde leraren.

Continue opleiding zal bevorderd worden. Alle competenties zullen gevaloriseerd worden, ongeacht de gevolgde opleidingen en zullen met name worden gevalideerd door vaardigheidsbadges, microdiploma’s of certificeringen.

3.  Overheden zullen zichzelf uitrusten met de modernste digitale vaardigheden

Overheden zullen middelen voor digitale innovatie in hun teams moeten integreren. Minstens 80% van het personeel van overheidsinstellingen zal worden opgeleid in de kansen en risico's van digitale technologieën, met aandacht voor technische, juridische en ethische aspecten.

4. Alle burgers krijgen een digitaal burgerschap met toegang tot alle online overheidsdiensten

Alle Belgen zullen over een unieke beveiligde digitale identiteit beschikken die toegang geeft tot alle overheidsdiensten (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort, online medisch dossier, enz.) op een interactieve manier met de beste gebruikerservaring en toegankelijk aan de hand van authenticatiemiddelen zoals Itsme die beantwoorden aan de Europese standaarden.

De digitale kloof zal worden weggewerkt en 100% van de Belgen zal op een autonome manier toegang hebben tot de digitale basisdienstverlening.

5. België zal de opkomst van een data-economie bevorderen

België zal een voortrekkersrol spelen op het gebied van databeheer door het gebruik ervan innovatiever, transparanter en beter controleerbaar voor de burgers te maken en tegelijkertijd het gebruik ervan te vergemakkelijken. Deze ambitie moet de opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk maken en nieuwe administratieve en juridische constructies aanmoedigen. Het zal nodig zijn de contouren van regulatoren opnieuw te definiëren die verder gaan dan gegevensbescherming, in een context waarin het gebruik van algoritmen transparant zal zijn en in een democratisch gecontroleerd kader.

6. Online democratie zal worden beschermd en gewaarborgd

De rechten en plichten van de echte wereld moeten in de virtuele sfeer worden gehandhaafd met inachtneming van de vrijheid van meningsuiting. Justitie zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe uitdagingen van digitale en virtuele omgevingen. Platformen en hun gebruikers zullen meer geïnformeerd en geresponsabiliseerd worden.  België zal zich kunnen verdedigen tegen alle soorten cyberaanvallen op zowel zijn burgers, overheidsdiensten als ondernemingen.

7. De regeringen zullen een gunstig klimaat scheppen voor de digitalisering van de economische actoren.

 

75% van de Belgische bedrijven zal een digitale strategie hebben ontwikkeld die de invoering toelaat van technologieën zoals : AI/Cloud/Big Data... België zal ervoor zorgen dat open gegevens circuleren in de beste omstandigheden voor alle partijen (overheidssector/privé en burgers) om toegevoegde waarde te creëren. Door een gunstig klimaat te scheppen zullen de regeringen ervoor zorgen dat het innovatievermogen van de bedrijven wordt ontsloten, gestimuleerd en in stand gehouden.

8. België zal een leidende positie innemen op het gebied van e-gezondheid en de toepassingen ervan in artificiële intelligentie

Ecosystemen in verband met e-gezondheidszorg zullen prioritair worden ondersteund en zullen als inspirerend model dienen voor innovatie op alle digitale gebieden (gegevensbeheer, SOLID, blockchain, kwantumcomputers, digitale twins, enz.).

België zal kampioen worden op het gebied van artificiële intelligentie op vlak van eHealth.

9. Regeringen zullen Belgische digitale kampioenen steunen

Om bij te dragen tot zijn digitale concurrentievermogen zal België zijn digitale kampioenen identificeren en ondersteunen. Er zal sterke steun worden gegeven aan kenniscentra zoals IMEC, en aan hun onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten die zullen worden versterkt om synergieën tussen de verschillende regio's tot stand te brengen en convergentie en technologieoverdracht tussen de ecosystemen (overheid, academische wereld, industrie, NGO's en ondernemers) in België, Europa en de wereld aan te moedigen.

10.  Digitale transformatie zal het milieu ten goede komen

België zal zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% verminderen dankzij digitale oplossingen. 90% van de Belgische bedrijven zal zich actief inzetten voor milieubehoud door groene maatregelen te nemen via ICT. Ook het aanleren van digitale soberheid, de circulaire economie en het ondersteunen van lokale productie zullen de energie-efficiëntie verhogen.